Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử nào sau đây mang cấu trúc bộ ba đối mã anticodo

Phân tử nào sau đây mang cấu trúc bộ ba đối mã anticodo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử nào sau đây mang cấu trúc bộ ba đối mã (anticodon)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phân tử tARN mang bộ ba đối mã.

Chọn D

Ý kiến của bạn