Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử ôxi O2 được giải phóng trong quang hợp có nguồn

Phân tử ôxi O2 được giải phóng trong quang hợp có nguồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử ôxi (O2) được giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phân tử ôxi (O2) được giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ nước qua quá trình quang phân li nước.

Chọn A

Ý kiến của bạn