Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là phản ứng cộng p

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là phản ứng cộng p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của ankan.

Giải chi tiết:

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là phản ứng thế.

Chọn B.

Ý kiến của bạn