Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra C6H6 + Cl2 xr

Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra C6H6 + Cl2 xr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của benzen.

Giải chi tiết:

Benzen không phản ứng với dung dịch brom mà chỉ phản ứng thế với brom khan (xúc tác bột sắt).

⟹ Phản ứng hóa học không xảy ra là C6H6 + Br2(dd)

Chọn B.

Ý kiến của bạn