Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy 2KClO3 xrigh

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy 2KClO3 xrigh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng phân hủy là phản ứng tạo thành hai hay nhiều chất từ một chất ban đầu.

Giải chi tiết:

Phản ứng phản hủy là 2KClO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2KCl + 3O2.

Đáp án A

Ý kiến của bạn