Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Benzen không phản ứng với dung dịch brom.

Benzen phản ứng được với Br2 nguyên chất, Cl2 (ánh sáng), H2 theo các PTHH:

Đáp án A

Ý kiến của bạn