Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu không đúng là:

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. đúng

B. đúng; NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. đúng, vì giấy lọc có nước, mà Na thì phản ứng mãnh liệt với nước, còn Al thì không phản ứng được với nước, do vậy giấy lọc khi tiếp xúc với Na thì cháy, còn tiếp xúc với Al thì không cháy

D. Sai vì các muối Li2CO3; Na2CO3, K2CO3 không bị nhiệt phân hủy

Đáp án D

Ý kiến của bạn