Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào đúng về gen ngoài nhân?

Phát biểu nào đúng về gen ngoài nhân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào đúng về gen ngoài nhân?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì gen ngoài nhân không nằm trên NST nên gen ngoài nhân không  di truyền theo quy luật phân li của Men den – Quy luật áp dụng cho các gen nằm trên NST

Đáp án C

A sai, gen ngoài nhân nhân đôi, phiên mã, độc lập, có khả năng bị đột biến cao

B sai, gen ngoài nhân di truyền cho đời con nhờ phân chia tế bào chất

D sai

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn