Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng về quần thể tự phối là B

+ Tần số alen không thay đổi

+ Tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm.

Chọn B

Ý kiến của bạn