Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của

Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của nó?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cr(OH)2 không tan trong NaOH

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn