Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Đúng

B. Toluen chỉ làm mất màu thuốc tím khi đun nóng

C. metyl fomat, fomanđehit là andehit

D. Val không làm mất màu quì

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn