Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng Glucozơ có phản ứng thủy phâ

Phát biểu nào sau đây đúng Glucozơ có phản ứng thủy phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiên thức tổng hợp về este – lipit và cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

A sai, vì glucozơ là monosaccarit không thể tham gia phản ứng thủy phân.

B sai, vì etyl acrylat có công thức là CH2=CHCOOC2H5 không thể tham gia phản ứng tráng bạc.

C sai, vì peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên (từ tripeptit) mới có phản ứng màu biure.

D đúng, vì tristearin (C17H35COO)3C3H5 là chất rắn ở điều kiện thường.

Chọn D.

Ý kiến của bạn