Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ tế bào thực

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ tế bào thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ tế bào thực vật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A sai, phương pháp nuôi cấy mô thực vật tạo ra cây con có kiểu gen đồng nhất và  giống với cây mẹ cho mô nuôi cấy ban đầu → không tạo ra giống cây trồng mới.

- Phương án B đúng, ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô là tạo ra các cây con có kiểu gen đồng nhất và nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm.

- Phương án C sai, khi nuôi cấy các hạt phấn, noãn chưa thụ tinh và gây lưỡng bội hóa có thể tạo ra nhiều dòng đồng hợp về tất cả các gen.

Ví dụ: Cây AaBb giảm phân tạo ra các hạt phấn AB, Ab, aB, ab, đem nuôi cấy và gây lưỡng bội hóa thu được 4 dòng đồng hợp khác nhau: AABB, AAbb, aaBB, aabb.

- Phương án D sai, dung hợp tế bào trần của hai loài thực vật khác nhau có thể tạo ra giống mới mang bộ NST của 2 loài khác nhau (thể song nhị bội).

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn