Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng :

Phát biểu nào sau đây không đúng :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có rất nhiều amin độc (VD : CH3NH2 , C6H5NH2,...)

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn