Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng Tính chất hóa học đặc

Phát biểu nào sau đây không đúng Tính chất hóa học đặc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết phần Đại cương về kim loại.

Giải chi tiết:

A, B, C đúng.

D sai vì ăn mòn hóa học không phát sinh ra dòng điện, ăn mòn điện hóa học mới phát sinh ra dòng điện.

Đáp án D

Ý kiến của bạn