Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước t

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài 18: Đô thị hóa

Giải chi tiết:

Từ khóa: Không.

Đặc điểm đô thị hóa:

Diễn ra chậm, trình độ thấp.

Tỷ lệ dân thành thị tăng.

Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.

Chọn B

Ý kiến của bạn