Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu c

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải chi tiết:

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay là thị trường có nhiều biến động.

Chọn C

Ý kiến của bạn