Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 17 – Lao động và việc làm

Giải chi tiết:

Nguồn lao động nước ta còn hạn chế về trình độ chuyên môn, phần lớn là lao động chưa qua đào tạo

=> nhận định lao động có trình độ chuyên môn cao đông đảo là sai

Chọn C

Ý kiến của bạn