Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng động Hình

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng động Hình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng động?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Chọn C

Ý kiến của bạn