Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động tròn đ

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động tròn đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động tròn đều?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.


+ Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn: ({a_{ht}} = dfrac{{{v^2}}}{r} = {omega ^2}r)


+ Tốc độ góc và tốc độ dài của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

Giải chi tiết:

Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài không thay đổi theo thời gian.

( Rightarrow ) Phát biểu sai là: “Tốc độ dài thay đổi theo thời gian”.

Chọn C.

Ý kiến của bạn