Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây sai N và Q ngồi bên phải M N và X

Phát biểu nào sau đây sai N và Q ngồi bên phải M N và X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện bài toán, suy luận và chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

Theo câu 56 ta có bảng sau:

Vì các học sinh nam không ngồi cạnh nhau, và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ nên các học sinh nam ngồi ghế lẻ và các học sinh nữ ngồi ghế chẵn.

Vì M và X ngồi cạnh nhau nên M ngồi ghế thứ nhất hoặc thứ ba.

+ TH1: M ngồi ghế thứ nhất => X phải ngồi ghế thứ hai.

=> Không có ai có thể ngồi bên trái M => Đáp án C sai.

+ TH2: Nếu M ngồi ghế thứ ba => X ngồi ghế thứ hai hoặc thứ tư.

++ Nếu X ngồi ghế thứ hai.

=> Đáp án B, D sai, đáp án C sai (vì bên trái M chỉ còn 1 ghế) => Loại vì có 3 đáp án sai.

 

++ Nếu X ngồi ghế thứ tư.

=> Đáp án A sai. Đáp án C sai vì N và Q đều làm nam, nên không thể cùng ngồi bên trái M => Loại vì có 2 đáp án sai.

Vậy chỉ có TH1 thỏa mãn, khi đó đáp án C sai.

Chọn C.

Ý kiến của bạn