Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây sai Protein được tạo nên từ các c

Phát biểu nào sau đây sai Protein được tạo nên từ các c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về amin - amino axit - peptit và protein.

Giải chi tiết:

A, B, C đúng

D sai vì từ tripeptit trở nên mới có phản ứng màu biure.

Đáp án D

Ý kiến của bạn