Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây <u>sai</u>: Thế năng hấp dẫn và thế n

Phát biểu nào sau đây <u>sai</u>: Thế năng hấp dẫn và thế n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai:

Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

             Đáp án: D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn