Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ

Phát biểu nào sau đây về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ là chính xác?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án A đúng, do trong operon, 1 mARN được dịch mã thường bao gồm đoạn mã hóa của nhiều gen cấu trúc nên có thể được dịch mã thành nhiều chuỗi polipeptit khác nhau.

Phương án B sai, mỗi gen ở nhân sơ chỉ mã hóa cho 1 phân tử mARN.

Phương án C sai, Do 1 mARN được dịch mã thường bao gồm đoạn mã hóa của nhiều gen cấu trúc nên có thể chưa nhiều mã mở đầu và nhiều mã kết thúc.

Phương án D sai, mỗi gen ở nhân sơ chỉ mã hóa cho 1 phân tử mARN nên chỉ mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit.

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn