Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu sau đây là đúng khi nói về công nghệ gen?

Phát biểu sau đây là đúng khi nói về công nghệ gen?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu sau đây là đúng khi nói về công nghệ gen?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai, thể truyền và đoạn gen cần chuyển phải được xử lý bằng cùng 1 loại enzim cắt giới hạn để chỗ nối của 2 bên là giống nhau

C sai, thể truyền có thể tồn tại trong vùng nhân của tế bào nhận. ví dụ như dùng virut để gắn đoạn gen cần chuyển vào

D sai. các gen đánh dấu được gắn vào thể truyền để giúp nhận định được các tế bào đã nhận được gen cần chuyển và có khả năng loại đi các tế bào chưa nhận được

Phát biểu đúng là B.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn