Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phép lai giữa ruồi giấm cái cánh khía và ruồi giấm đực cánh

Phép lai giữa ruồi giấm cái cánh khía và ruồi giấm đực cánh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai giữa ruồi giấm cái cánh khía và ruồi giấm đực cánh bình thường sinh ra 1 ruồi cái cánh bình thường : 1 ruồi cái cánh khía : 1 ruồi đực cánh bình thường . Trong các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả trên?

(1)Tính trạng di truyền theo quy luật di truyền liên kết với giới tính.

(2)Alen cánh khía là trội và ruồi cánh khía là dị hợp

(3)Một nửa số ruồi đực chết là cánh khía

(4)Alen cánh bình thường là trội và ruồi cánh bình thường là dị hợp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : cái cánh khía x đực cánh thường

F1 : Cái  : 1 bình thường : 1 khía

       Đực : 1 cánh bình thường

Do kiểu hình 2 giới khác nhau

=> Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính

Do giới cái phân li kiểu hình 1 : 1

=> Cánh thường là lặn so với cánh khía

A cánh khía >> a cánh thường

P : XAXa x XaY

F1 : 1 XAXa : 1XaXa : 1 XAY : 1 XaY

Vậy kiểu gen XAY gây chết

Các nhận định đúng là (1) (2) (3)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn