Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào cách mạng 1930-1931 phong trào dân chủ t936-

Phong trào cách mạng 1930-1931 phong trào dân chủ t936-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ t936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Đáp án A, B, D loại vì các nội dung này không có trong phong trào 1936 – 1939.

- Đáp án C chọn vì các phong trào này đều đấu tranh đòi các quyền lợi cho dân tộc.

Chọn: C

Ý kiến của bạn