Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào “Đồng khởi 1959-1960 nổ ra trong hoàn cảnh c

Phong trào “Đồng khởi 1959-1960 nổ ra trong hoàn cảnh c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 163 - 164.

Giải chi tiết:

Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

Chọn B.

Ý kiến của bạn