Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã giành được

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã giành được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã giành được những thắng lợi to lớn như thế nào trong các năm 1960, 1975, 1993? Ý nghĩa của những thắng lợi đó?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học trong bài các nước châu Phi và Mĩ Latinh để trình bày các sự kiện thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong các năm 1960, 1975, 1993 và nêu ý nghĩa của các thắng lợi này.

Giải chi tiết:

- Năm 1960, có 17 quốc gia châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận là Năm châu Phi.

=> Ý nghĩa: làm tan rã một mảng thuộc địa lớn của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

- Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã.

=> Ý nghĩa: chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã.

- Năm 1993, cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam Phi giành thắng lợi.

=> Ý nghĩa:

+ Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

+ Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ý kiến của bạn