Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình cos x = d13 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn

Phương trình cos x = d13 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (cos x = dfrac{1}{3}) có bao nhiêu nghiệm trong đoạn (left[ {0;3pi } right])?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng tương giao đồ thị hàm số: Số nghiệm của phương trình trên đoạn (left[ {0;3pi } right]) là số giao điểm của đường thẳng (y = dfrac{1}{3}) và đồ thị hàm số (y = cos x) trên đoạn (left[ {0;3pi } right]).

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy trên (left[ {0;3pi } right]) đường thẳng (y = dfrac{1}{3}) cắt đồ thị hàm số (y = cos x) tại 3 điểm phân biệt.

Vậy phương trình (n = 15) có 3 nghiệm trong đoạn (left[ {0;3pi } right]).

Chọn C.

Ý kiến của bạn