Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình nào sau đây có tích hai nghiệm bằng 3?

Phương trình nào sau đây có tích hai nghiệm bằng 3?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình nào sau đây có tích hai nghiệm bằng 3?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D

Ý kiến của bạn