Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình sin 2x =  - sin dpi 3 có nghiệm dạng x = a

Phương trình sin 2x =  - sin dpi 3 có nghiệm dạng x = a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (sin 2x =  - sin dfrac{pi }{3}) có nghiệm dạng (x = alpha  + kpi ) và (x = beta  + kpi )(left( {k in mathbb{Z},dfrac{{ - pi }}{4} < alpha ,beta  < dfrac{{3pi }}{4}} right))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: (sin fleft( x right) =  - sin alpha  = sin ( - alpha ) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}fleft( x right) =  - alpha  + k2pi \fleft( x right) = pi  + alpha  + k2pi end{array} right.;;;)

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}sin 2x =  - sin dfrac{pi }{3} sin 2x = sin left( { - dfrac{pi }{3}} right)\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x = dfrac{{ - pi }}{3} + k2pi \2x = pi  - left( {dfrac{{ - pi }}{3}} right) + k2pi end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{{ - pi }}{6} + kpi \x = dfrac{{2pi }}{3} + kpi end{array} right. Rightarrow alpha beta  = dfrac{{ - {pi ^2}}}{9}end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn