Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ng

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O).


Điều kiện cần của cấu tạo monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng.

Giải chi tiết:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là poli(etylen terephtalat).

PTHH: nHOOC-C6H4-COOH + nHO-CH2-CH2-OH (xrightarrow{{{t^o},xt,p}}) (-OC-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O-)n + 2nH2O

Đáp án B

Ý kiến của bạn