Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên Tơ olo

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên Tơ olo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về vật liệu polime (tơ).

Giải chi tiết:

Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Chọn B.

Ý kiến của bạn