Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X có tên gọi nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tổng hợp về các hợp chất cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím và X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh.

⟹ X là tinh bột.

Chọn B.

Ý kiến của bạn