Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Poorly-paid manual jobs in the countryside are one of t

Poorly-paid manual jobs in the countryside are one of t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Poorly-paid manual jobs in the countryside are one of the push factors that drive these farmers to ________ to big cities.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn