Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Project-based learning provides wonderful opportunities

Project-based learning provides wonderful opportunities

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Project-based learning provides wonderful opportunities for students to develop their ________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn