Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

promote arrange decide service Giải chi tiếtA promote

promote arrange decide service Giải chi tiếtA promote

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải chi tiết:

A. promote (v) /prəˈməʊt/

B. arrange (v) /əˈreɪndʒ/

C. decide (v) /dɪˈsaɪd/

D. service (n) /ˈsɜːvɪs/

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn