Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài Quả thị Quả

Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài Quả thị Quả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quả bưởi không còn vết tích của đài hoa.

Các quả còn lại vẫn còn vết tích của đài hoa.

Chọn B

Ý kiến của bạn