Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen dABab đã xảy r

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen dABab đã xảy r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen (dfrac{{AB}}{{ab}}) đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao tử mang gen hoán vị là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen (dfrac{{AB}}{{ab}}) đã xảy ra hoán vị gen tạo ra giao tử liên kết: AB và ab; giao tử hoán vị: Ab và aB.

Chọn A

Ý kiến của bạn