Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ

Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 194.

Giải chi tiết:

Quần chúng đã thành lập Quốc dân quân để chống quân Phổ.

Chọn: A

Ý kiến của bạn