Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu dựa trên mối quan

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu dựa trên mối quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu dựa trên mối quan hệ bóc lột giữa


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 57.

Giải chi tiết:

Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu dựa trên mối quan hệ bóc lột giữa lãnh chúa và nông nô.

Chọn: A

Ý kiến của bạn