Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần thể đã cân bằng di truyền là 003AA 016Aa 081aa 0

Quần thể đã cân bằng di truyền là 003AA 016Aa 081aa 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần thể đã cân bằng di truyền là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 


Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: (dfrac{y}{2} = sqrt {x.z} )

Giải chi tiết:

Quần thể đạt cân bằng di truyền là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

Chọn D

Ý kiến của bạn