Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằ

Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là quần thể C

Cấu trúc quần thể C là : 0,0225AA : 0,255 Aa : 0,7225 aa

          Tần số alen A là : 0,0225 + 0,255  : 2 = 0,15

          Tần số alen a là : 0,7225 + 0,225 : 2 = 0,85

Cáu trúc quần thể C có thể được viết là :(0,15)2 AA      2.0,15.0,85Aa   :  (0,85)2aa

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn