Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc gia nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của văn hóa

Quốc gia nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của văn hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc gia nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

- Quốc gia Văn Lang không chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

- Các quốc gia còn lại đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn