Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy đồng mẫu số các phân số saua 23 và 56             

Quy đồng mẫu số các phân số saua 23 và 56             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) (frac{2}{3}) và (frac{5}{6})                                 

b) (frac{6}{7}) và (frac{2}{5})      

c) (frac{4}{3}) và (frac{4}{{11}})


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số.

Giải chi tiết:

a) (frac{2}{3}) và (frac{5}{6})

Nhận xét: (6:3 = 2); chọn mẫu số chung là 6.

Ta có: (frac{2}{3} = frac{{2 times 2}}{{3 times 2}} = frac{4}{6}); giữ nguyên (frac{5}{6}).           

b) (frac{6}{7}) và (frac{2}{5})

Mẫu số chung là: (7 times 5 = 35).

Ta có: (frac{6}{7} = frac{{6 times 5}}{{7 times 5}} = frac{{30}}{{35}}) ;   (frac{2}{5} = frac{{2 times 7}}{{5 times 7}} = frac{{14}}{{35}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số (frac{6}{7}) và (frac{2}{5}) ta được: (frac{{30}}{{35}}) và (frac{{14}}{{35}}).

c) (frac{4}{3}) và (frac{4}{{11}})

Mẫu số chung: (3 times 11 = 33)

Ta có:

(frac{4}{3} = frac{{4 times 11}}{{3 times 11}} = frac{{44}}{{33}})  và  (frac{4}{{11}} = frac{{4 times 3}}{{11 times 3}} = frac{{12}}{{33}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số (frac{4}{3}) và (frac{4}{{11}}) ta được: (frac{{44}}{{33}}) và (frac{{12}}{{33}}).

Ý kiến của bạn