Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dư

Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 140.

Giải chi tiết:

Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) là thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng Mác - Lênin riêng. Điều này là phù hợp với thực tế tình hình của từng nước.

Ý kiến của bạn