Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ranh giới để phân chia hai miền khí hậu chính ở nước ta là:

Ranh giới để phân chia hai miền khí hậu chính ở nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ranh giới để phân chia hai miền khí hậu chính ở nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn