Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

recover endanger inhabit disappear Giải chi tiếtA reco

recover endanger inhabit disappear Giải chi tiếtA reco

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ > 2 âm tiết

Giải chi tiết:

A. recover /rɪˈkʌvə(r)/

B. endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/

C. inhabit /ɪnˈhæbɪt/

D. disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn