Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

responsibility recommendation qualification disappoint

responsibility recommendation qualification disappoint

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 5, 6 âm tiết

Giải chi tiết:

A. responsibility /rɪspɒnsəˈbɪləti/

B. recommendation /rekəmenˈdeɪʃn/

C. qualification /kwɒlɪfɪˈkeɪʃn/

D. disappointedly /dɪsəˈpɔɪntɪdli/

Quy tắc:

- Hậu tố “-ly”, tiền tố “dis-” không làm thay đổi trọng âm từ gốc.

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ion”, “-ity” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại là âm tiết thứ tư.

Chọn D.

Ý kiến của bạn